ಮುಖಪುಟ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRIs)
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು

ಸಮಾಜದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಬಂಧುಗಳು


SADARA NON RESIDENT INDIANS


1. Sri. B.P.NEELAKANTAIAH, B.E.,(Civil) M.E. (PH); M.S. (Canada), MASCE, AMAWWA.,P.E, No.5,Turn Berry Road, Walling Ford,Conn.06492,U.S.A.

2. Dr. UDAYA B.S. PRAKASH, M.SDABIM; DABPD; FRCP©, Int,Med;FRCP© Resp.Disj, FACP; FCCP., Dr.PUSHPA.M.D., House No.665, 20TH STNE, Rochester, Minnesota, 559064289, U.S.A.

3. Dr. B.N.MUDDU. M.S. ORTHO, Dr. VIJAYALAKSHMI . M.D., No-76, Old Road, Aston-u-Lyne, Manchester, O.L.6-9DH, United Kingdom (U.K).

4. Dr. M.SHIVA. M.D., Suite 101A, 13909, Nacogdoches Road, San Antonio, Texas, 78207, U.S.A.

5. Dr. D.M.DEVARAJ. M.D., M.R.C.P., “Sri Shyla”, FFORRD CRWYS, BANGOR, LL57, 2NT, United Kingdom (U.K).

6. Dr. D.M.JAIRAM. M.D., Dr. GEETHA. M.D., 1719, Sierra Road, Charleston, West Virginia, W.V.25314, U.S.A.

7. Dr. K.JAIRAJ. M.D., Dr. PRASANNAKUMARI. M.D., AL-E DRISS MEDICAL CLINIC, Post Box No-4072, HOFNF-Khalida-31982, Saudi Arabia.

8. Dr. G.R.RAJASHEKARAIAH. Ph.D., Dr. POORNIMA. Ph.D., 21/12/ Lach Lan Avenue, North Ryde, N.S.W-2113, Sydney (Australia).

9. Dr. S.R.SHIVAKUMAR BABU M.D., Dr. PRATHIBA., No.22, Palanga Drive, North Ford, CONN.06472, U.S.A.

10. Sri. NARASIMHA MURTHY, Ph.D., 3203, N.Cherles Street, APT No.95, Baltimore MD 21218, U.S.A.

11. Sri. RAVIKEERTHI. P.E., Project Engineer, No. 890, West Wood Road, HAMDEN, CT 06518, U.S.A.

12. Sri. CHANDRAKANTHI. M.S. (Engg)., No.36758, Harper, Apartment No.302, Clinton Town Ship, MI 48043, U.S.A.

13. Sri. SUDESH APPAJI M.S., Key Plastic Inc, Process Engineer, 40300 Plymouth, Michigan 48170 , U.S.A.

14. Dr. Mahesh M.C. Anesthesia Specilist, Abhudhabi, Dhubai

15. Smt. Usha M.C. Software Engineer, USA.

16. Sri. Manjunath P.G. M.S., Software Engineer, USA.

17. Sri. Pradeep Kumar K. MBA, Managing Director,Newziland

18. Dr. Mohan Kumar M.Phd, Scientist, USA.

19. Sri. Ranganath G.S. B.E.(CSE), Software Engineer, USA.