ಮುಖಪುಟ ಹಿಂದೂಪುರ
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ಹಿಂದೂಪುರ ಶಾಖೆ


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ (ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ)

2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ


HINDUPURA TALUK COMMITTEE MEMBERS

1. Sri. T. Lakshmanamurty, President,
H.S.K.S. Hindupura Taluk Committee,
Kodigenahalli, Sevamandiri (po), Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mo:09492329919
2. Sri. Prabhakara Gowda K.N.,Secretry,
H.S.K.S. Hindupura Taluk Committee,
Sevamandira, Kodigenahalli, Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mo:09492750377
3. Sri. Jayaramappa M.,Trasurar
H.S.K.S. Hindupura Taluk Committee, Goravanahalli,Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. Mo. 07032388503
4. Sri. Ramakrishna Reddy, Director,
No. 1/1, 1st Main Road, Kodigenahalli,Hindupura(TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mo.09704043824
5. Sri. Ramachandrappa S.K.,Director,
Sirivaram, Ananthapurum DIST. (A.P.) Mob: 09652396125
6. Sri. K. Thimmanna Gowda, Director,
Ninkampalli at POST, Hindupura(TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mo.09490538252
7. Sri. Narayanappa N.,Director,
Sreerangaraja Palli, Paragi Mandalam, Sevamandira, Kodigenahalli, Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mo:09959443696
8. Sri. Sreeramappa M., Director,
Beechaigana Palli, Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mo:08897677990
9. Sri. Ranganath Reddy,Director,
Manampalli at Post, Ananthapura District, PIN-515331 Mob: 09908626970
10. Sri. Nanjegowda N.,Director,
Kodigenahalli, Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mob: 08555993036
11. Sri. Venkata Reddy, Director,
Appanapalli, Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mob: 09555993136

 

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ (ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ)

2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ


HINDUPURA TALUK COMMITTEE MEMBERS

1.Sri. T. Lakshmanamurty, President,
H.S.K.S. Hindupura Taluk Committee,
Kodigenahalli, Sevamandiri (po), Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mo:09492329919
2.Sri. C.N. Chandrashekar Reddy,Secretry,
H.S.K.S. Hindupura Taluk Committee,
Gollapurum, Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.) Mo:09949446278
3.Sri. Jayaramappa,Trasurar
H.S.K.S. Hindupura Taluk Committee, Goravanahalli,Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST.
4. Sri. Ramappa, Vice Prasident
H.S.K.S. Hindupura Taluk Committee, Goravanahalli,Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST.
5. Sri. Ramakrishna Reddy, Director,
Kodigenahalli,Hindupura (TQ), Ananthapurum DIST. (A.P.)
6. Sri. G. Nagaraju, Director,
Kodigenahalli, Sevamandira (po),Hindupura (Tq), Ananthapura (D).
7. Sri. Sreeramappa, Director,
Beechaiganapalli
8. Sri. Ranganatha M.,Director,
Sirivaram
9. Sri. Ramachandrappa S.K.,Director,
Sirivaram
10. Sri. Nanjundagowda,Director,
Manempalli
11.Sri. Ranganatha Reddy, Director,
Manempalli
12. Sri. K. Thimmanna Gowda, Director,
Ninkampalli
13. Sri. Narayanappa,Director,
Sreerangarajupalli
14. Sri. Siddappa,Director,
Sreerangarajupalli
15. Sri. K.Ranganath,Director,
Gollapuram
16. Sri. Nanjegowda,Director,
Gollapuram
17. Sri. Venkata Reddy, Director,
Appanapalli

 


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು