ಮುಖಪುಟ ಶಿರಾ
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ಶಿರಾ ಶಾಖೆ


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ


2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

SIRA TALUK COMMITTEE MEMBERS

1.ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ತರೂರು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:9741252533
2. ಶ್ರೀ.ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿರಾ ಶಾಖೆ, ದೊಡ್ಡಗ್ರಹಾರ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9632776736
3. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ , ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾರುತಿ ನಿಲಯ, ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬೆಲ್ಡಿಂಗ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಜಾಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರಾ ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ ೯೫೯೦೨೮೪೮೩೪
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಮ್ಮ, ಖಜಾಂಚಿ ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲುಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೋ 9980007647
5.ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿರಾ ಶಾಖೆ
ನಾದೂರ (ಅಂಚೆ), ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೧೬೯೮೩೪೪೯
6. ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥ ಟಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿರಾ ಶಾಖೆ
ಮಾಗೋಡು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ,ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲುಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9620040413
7. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿರಾ ಶಾಖೆ
ಶೇಷೇನಹಳ್ಳಿ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9844114501
8. ಶ್ರೀ ಪಾಪಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿರಾ ಶಾಖೆ
ಕಾರ್ಪೇಹಳ್ಳಿ, ಕಡವಿಗೆರೆ ಅಂಚೆ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲುಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:8494952994
9. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಬಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿರಾ ಶಾಖೆ.
ಕಡವಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲುಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.ಮೊ:9844533098
10. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿರಾ ಶಾಖೆ.
ಕಡವಿಗೆರೆ ಅಂಚೆ,ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲುಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.ಮೊ:7259692460
11. ಕಾಲೇಗೌಡ ಸಿ.ಪಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿರಾ ಶಾಖೆ.
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ,ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲುಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:8494952994

 

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ

2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ


SIRA TALUK COMMITTEE MEMBERS

1.ಶ್ರೀ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ , ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾರುತಿ ನಿಲಯ, ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬೆಲ್ಡಿಂಗ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಜಾಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರಾ ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ ೯೫೯೦೨೮೪೮೩೪
2.ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಹನುಮಂತನಗರ, (ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರ), ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೭೭೬೦೬೪೨೬೭೭
3. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ ಕಾಲಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ಬಿನ್ ಅಡವಪ್ಪ, ತರೂರು ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ: ೯೬೮೬೩೫೮೬೦೭
4. ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟನಂಜಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ಕಾರ್ಪೇಹಳ್ಳಿ, ಕಡವಿಗೆರೆ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೬೮೬೦೪೫೨೨೯
5. ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟರಂಗಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೪೫೦೭೪೦೨೯
6. ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ: ೮೭೪೮೯೨೯೦೪೨.
7. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಡಿ.ಸಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕಡವಿಗೆರೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೮೦೯೫೯೭೬೯೦೯
8.ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಾಗೋಡು & ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೮೧೯೭೫೨೪೩೮೭
9.ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಾಗೋಡು & ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೪೮೭೧೨೯೨೮
10. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ . ಮೊ: ೯೩೪೧೮೦೨೪೪೦
11. ಶ್ರೀ ಪಿ. .ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಶ್ಯಾಮಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೪೯೫೨೭೩೩೫
12. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಿಯೂರು ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೪೪೮೫೪೪೫೨
9.ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೊಡ್ಡ‌ಅಗ್ರಹಾರ (ಅಂಚೆ), ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೭೩೧೭೫೧೧೮೬
10. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
9.ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಾದೂರ (ಅಂಚೆ), ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೧೬೯೮೩೪೪೯

 

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು