ಮುಖಪುಟ ಮಾಗಡಿ
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ಮಾಗಡಿ ಶಾಖೆ


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ರಿ), ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ

2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ


MAGADI  TALUK COMMITTEE MEMBERS

1. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಬಿ.ಎನ್ , ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ,
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಲ್ಯಾಗೇಟ್, ಬಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆ.,ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:9739771694.
1. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ ಮಹೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ,
ಮುತ್ಸಾಗರ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:9900792011
3. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್.ಪಿ., ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ಸಾತನೂರು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 991680124
4. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ., ಖಜಾಂಚಿ ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಶಿರಾ ಶಾಖೆ,
ಬಿಸ್ಕೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೋ;9482089293 / 9742089293
5. ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಿ ಜಯಶಂಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕಲ್ಯಾ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9448518868
6. ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿ.ಆರ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಸವನಪಾಳ್ಯ, ಕಲ್ಯಾ ಅಂಚೆ,ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9241173430
7. ಶ್ರೀ ಧನ್ಯ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9481242591
8. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.ಮೊ: 9164494619
9. ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9663438167
10. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9008862554
11. ಶ್ರೀ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಶಾಮಯ್ಯ,ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 6361632397