ಮುಖಪುಟ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ

ಸಹೃದಯೀ ಭಂದುಗಳೇ, ಮಹಾ ದಾನಿಗಳೇ....

ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ:

ಇಂದೇ ಶಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿ....ನಾಳಿನ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ...!

Empower today, for a better tomorrow !


Together we can make a positive difference by supporting to the sustainable development of Sangha.
So please support us today either as an individual or corporation.

ದಾನದ ರೂಪದ ಹಣವನ್ನು ನಗದಾಗಿ/ಚೆಕ್/ಅಂತರ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

To support us you can donate is one of the modes below

1. Online Donation through Bank Transfer
To donate via bank transfer (within India) our bank details are detailed below :

STATE BANK OF MYSORE,
Rajajinagar Branch, BANGALORE
Account Number No: 64139796202
IFSC CODE: SBMY0040197.

2. In the form of CHEQUE/ DD /CASH
You may donate cash in person at the sangha. Checks can be delivered in person at our central Office.

Please make checks payable to Hindu Sadara Kshemabhivrudhi Sangha.
Postal address:
# 5A, 12th B Main Road,
4th A Cross, West of Chord Road,
Mahalakshmipura (POST),
Bangalore-560 086.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
Phone: 91 80 23490073, Mobile: 9481940073.
Web: www.hindusadarasangha.in