ಮುಖಪುಟ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ


2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

GOWRIBIDANUR TALUK COMMITTEE MEMBERS

1. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಸಿ.ಹೆಚ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಜಾಂಚಿ
ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕಾದಲವೇಣಿ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ .
2. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೆ.ಎನ್., ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಜೀಲಾಗುಂಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೪೫೫೨೯೪೯೩
3. ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಸಿ. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,

#222, 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,೫ ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಐ.ಟಿ.ಐ. ಲೇಔಟ್, ಮಲ್ಲತ್ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೫೬
4. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ,ಖಜಾಂಚಿ,
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,
ನಂ.00 ಗೌರಿನಿಲಯ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸದಾಶಿವ ಬಡಾವಣೆ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.ಮೊ: 9900243368
5. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಜೆ. ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ ೯೪೪೮೦೦೫೯೭೧
6. ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ. ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡಮೈಲಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,
ಜೀಲಾಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ನಗರಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
7. ಶ್ರೀ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಜಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,
ಸಾದರ್ಲಳ್ಳಿ, ಜಿಲಾಗುಂಟೆ ಅಂಚೆ, ನಗರಗೆರೆ ಹೋ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲುಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 8762570972
8. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಪಿ.ವಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಕೆ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,
ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ನಿಲಯ, ಕುಂಬಾರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಗಲ್ಲಿ,ವಿನಾಯಕನಗರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 8453477723
9. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,
ವಿನಾಯಕನಗರ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:9900166730
10. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಜಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,
ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ ಅಂಚೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿನ್:560 211 ಮೊ: 9845252443
11. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,
ಗಣೇಶಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ,ಪುಟ್ಟಾಂಪುರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ,ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: 9448170021

 

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ


2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

GOWRIBIDANUR TALUK COMMITTEE MEMBERS

1. ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್ ಆರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ , ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,

ಬಾಲಾಜಿ ನಿವಾಸ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು, ಗೌರಿಬಿದನುರು ತಾ, ಮೊ: ೮೭೬೨೬೪೭೬೫೧
2. ಶ್ರೀ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿ.ಆರ್., ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಖೆ,

ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊ: ೯೪೪೮೭೧೫೪೭೬, ೯೧೪೧೪೪೦೬೯೬
3. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಸಿ.ಹೆಚ್., ಖಜಾಂಚಿ
ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕಾದಲವೇಣಿ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ .
4. ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಪಣ್ಣ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮರಿಪಡುಗು, ಮುದಲೋಡು ಅಂಚೆ, ನಗರಗೆರೆ ಹೋ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೯೮೦೪೯೧೩೫೧
5. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಚಿಕ್ಕಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ,, ಅಲಕಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂಚೆ. ಮೊ: ೮೭೬೨೪೩೨೮೫೫
6. ಶ್ರೀ ಜಿ .ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಹೋ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ,, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೩೪೧೩೮೬೨೩೮
7. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪುಟ್ಟಪುರ‍್ಲಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂಡಿ, ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಮೊ:೯೦೩೬೧೬೪೯೫೮
8.ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ & ಅಂಚೆ, ಹೊಸೂರು ಹೋ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಮೊ: ೯೯೦೧೩೭೪೧೯೯
9. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್ ರಂಗೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಾವಿನಕಾಯಿನಹಳ್ಳಿ , ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೯೦೨೮೪೫೪೦೨
10. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕಡಬೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೮೯೭೦೯೪೪೦೨೦
11. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವಿರೂಪಸಂದ್ರ, ಬೈಚಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೪೫೯೬೧೯೫೮.
12. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ. ಶಾಂತರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಮೊ: ೭೨೦೪೨೫೮೩೬೬
13. ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೪೮೫೯೫೮೩೫
14. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೊಟಕನಾಪುರ, ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ೯೮೪೫೩೩೦೮೯೬
15. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೮೧೨೩೪೬೫೬೬೧
16. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಕಾಂತರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೪೮೭೯೩೧೬೮
17. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೋಂ. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಇಡಗೂರು & ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ೯೫೯೧೪೮೦೬೧೫
18. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾದೇವಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೊಟಕನಾಪುರ, ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೮೪೫೪೦೩೩೮೨
19. ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯಪ್ರೇಮ ಕೋಂ. ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೭೪೧೧೩೪೪೫೪
20. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಯ್ಯ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಮೊ: ೯೯೦೦೩೧೩೭೦೭
21. ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೬೧೧೫೫೮೪೮೨
22. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜೀಲಾಗುಂಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೮೧೦೫೯೧೧೦೬೨
23. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಿರೇಬಿದನುರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.
24. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಪ್ಷ ಕೋಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೨೪೩೯೬೪೩೨೧
25. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜೀಲಾಗುಂಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೪೫೫೨೯೪೯೩
26. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉದೂತಿ, ಗೌರಿಬಿದನುರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೦೦೮೭೫೨೦೫೬
27. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ೧೦೪೫ ಸಿ, ವಿ,ವಿ ಪರಂ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೦೧೪೦೦೩೨೯
28. ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತ್ ಶ್ರೀರಾಮು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಂಕೇತ್ ಪ್ರಿಂಟರ‍್ಸ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೩೪೧೯೩೯೭೭೦
29. ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ: ೯೯೧೬೭೩೭೭೨೪
30. ಶ್ರೀ ವೈ.ಎಸ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹಂಪಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಹೊಸೂರು ಹೋ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೯೮೬೪೮೪೩೦೧
31. ಶ್ರೀ ಬಿ,ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೊಟಕನಾಪುರ, ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಅಂಚೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೮೦೨೩೫೭೦೬೫
32. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ & ಅಮಚೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೦೮೧೫೫೩೧೦೩೩೮