ಮುಖಪುಟ ತುಮಕೂರು
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ

2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು


TUMAKURU TALUK COMMITTEE MEMBERS

1.ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ್ (STD), ಅದ್ಯಕ್ಷರು
ನಂ.೩, ೫ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ ವೆಸ್ಟ್, ತುಮಕೂರು -೨. ಮೊ:೯೮೪೪೨೯೬೪೦೮
2. ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಜೆ., ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ,
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್, ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ,

ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ,ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊ: ೯೬೮೬೨೭೪೪೧೪
3. ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪಾಳ್ಯ, ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ , & ಜಿಲ್ಲೆ ೫೭೦೧೦೬, ಮೊ:೯೪೮೩೪೮೭೦೮೮
4. ಶ್ರೀ. ರಂಗಧಾಮಯ್ಯ ಟಿ.ಎನ್. ಖಜಾಂಚಿಗಳು,
ಆದರ್ಶ ನಗರ, ೪ ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು. ಮೊ: ೯೯೮೬೬೯೨೩೪೩
5. ಶ್ರೀ. ರವಿಕೀರ್ತಿ ಕೆ. ನಿರ್ದೇಷಕರು,
ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತೊಟ್ಲಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊ:೯೪೮೩೪೮೭೦೮೮
6. ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಂ ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದವೀರಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬೆಳಧರ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮೊ: ೯೬೮೬೨೭೪೪೧೪
7. ಶ್ರೀ. ಕೆಂಪಹೊನ್ನಯ್ಯ ಸಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಂಯ್ಯ ಕುಚ್ಚಂಗಿ, ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೮೮೬೦೫೯೨೧೨
8. ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಎ.ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೯೦೦೬೩೯೧೪೯
9. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಓಬಳಾಪುರ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೪೮೧೬೭೩೭೧೬

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ

2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು


TUMAKURU TALUK COMMITTEE MEMBERS

1. ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಂ. ರಾಜಣ್ಣ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ , ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ,

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕೃಪ, ೧೨ ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶೋಕ ಸೋಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ, ಎಸ್,ಎಸ್,ಪುರಂ. ತುಮಕೂರು- ಮೊ: ೯೧೪೧೬೬೦೪೦೬
2. ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಉಗ್ರಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ,
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್, ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ,

ನಿವೃತ್ತ ತಾಸಿಲ್ದಾರ್, ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ, ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎದುರು. ತುಮಕೂರು. ಮೊ: ೯೬೮೬೨೭೪೪೧೪
3. ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಚೌಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಕೆಸರಮಡು ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು, ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೭೪೦೧೩೬೭೧೦ / ಮೊ: ೮೯೫೧೩೮೭೩೪೮
4. ಬಿ.ಎಂ ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದವೀರಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಬೆಳಧರ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮೊ: ೯೬೮೬೨೭೪೪೧೪
5. ಹೆಚ್. ಎ‌ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿಗಳು
ನಂ.೯೫೪. ೨೩ ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್,ಔ.ಟಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ತುಮಕೂರು-೩. ಮೊ: ೯೯೮೬೬೯೨೩೪೩
6. ನಾಗರಾಜ್ STD ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೩, ೫ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ ವೆಸ್ಟ್, ತುಮಕೂರು -೨. ಮೊ:೯೮೪೪೨೯೬೪೦೮
7. ಬಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪರಣಕುಟೀರ, ೩ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, (ಪೂರ್ವ), ತುಮಕೂರು-೫೭೨೦೧೦೩. ಮೊ:೯೫೯೦೧೫೦೦೧೪
8. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಾತೃಕೃಪ. ನೃಪತುಂಗ ಎಕ್ಸ್‌ಟೇಷನ್, ೧ನೇ ಮೈನ್ ೧ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ತುಮಕೂರು. ಮೊ ೯೮೪೪೪೭೬೬೮೬
9. ಕೆಂಪಹೊನ್ನಯ್ಯ ಸಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಂಯ್ಯ ಕುಚ್ಚಂಗಿ, ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೮೮೬೦೫೯೨೧೨
10. ರಮೇಶ್ ಎ.ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೯೦೦೬೩೯೧೪೯
11. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಜಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪಾಳ್ಯ, ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ , & ಜಿಲ್ಲೆ ೫೭೦೧೦೬, ಮೊ:೯೪೮೩೪೮೭೦೮೮
12. ರೇವಣ್ಣ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೯೦೦೬೩೯೧೪೯
13. ನಾಗರಾಜು ಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಿಲಯ, ಎಸ್ .ಐ.ಟಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ೧೩ ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್, ತುಮಕೂರು. ಮೊ: ೯೯೮೬೫೦೧೯೯೬.
14. ಆನಂದ್ ಬಿ.ಕೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಭೈರಸಂದ್ರ ಹರಳೂರು ಅಂಚೆ, ಗೂಳೂರು ಹೋ, ತುಮಕೂರು ತಾ& ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೪೪೮೪೩೧೧೦೭
15. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಓಬಳಾಪುರ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೪೮೧೬೭೩೭೧೬

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ, ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು